Lịch thi các môn chung HK1 năm học 2020-2021 dành cho SV QH2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội