Danh sách thi hết học phần HK2 năm học 2022-2023 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách thi hết học phần HK2 năm học 2022-2023 (dành cho SV CTĐT thứ 2)

Sinh viên chưa hoàn thiện học phí theo thời gian đã thông báo sẽ không được dự thi cuối kỳ và phải đăng ký học lại trong các học kỳ tiếp theo.

 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học Hàn Quốc 1, xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học tiếng Nhật 1, xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch (HQ), xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch (HQ), xem và tải tại đây
 • Môn Kỹ năng NVBPD (HQ), xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học Tiếng Anh 2, xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 2A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 2B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 2A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 2B, xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 2A, 2B, xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Các kỹ năng nghiệp vụ BPD (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Đất nước học Anh Mỹ, xem và tải tại đây
 • Môn Ngữ dụng học Tiếng Anh, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 4C, xem và tải tại đây
 • Môn Lý thuyết dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học Tiếng Anh 1, xem và tải tại đây