Thông báo lịch thi các HP chung học kỳ 2 (2020-2021) đối với sv từ QH2017 trở về trước – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội