Thông báo thu hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2021 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội