Thông báo về việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội