Kế hoạch xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy khóa QH.2019.F.1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội