Tọa đàm 02: Khóa luận tốt nghiệp theo định hướng nghiên cứu – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội