Thông báo tổ chức buổi tư vấn hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên QH2018.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội