Thông báo tổ chức buổi tư vấn hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH.2018.F.1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội