Thông báo tổ chức tọa đàm hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá QH.2018.F.1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội