Thông báo đăng ký học các học phần chung cho sinh viên khóa QH2021 HK1 2021-2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội