Danh sách các lớp học phần CTĐT thứ 2 (Bằng kép) HK 2 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách các lớp học phần CTĐT thứ 2 (Bằng kép) HK 2 năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo trường ĐHNN thông báo thời khóa biểu cập nhật các lớp học phần bị hủy và danh sách đăng ký lớp học phần HK 2 năm học 2020-2021 (cập nhật ngày 24/12/2020)

 • Tiếng Nhật 2A, xem và tải tại đây
 • Tiếng Nhật 2B, xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ học tiếng Nhật 1, xem và tải tại đây
 • Phiên dịch (Nhật), xem và tải tại đây
 • Biên dịch (Nhật), xem và tải tại đây
 • Đất nước học Nhật Bản 1, xem và tải tại đây
 • Giao tiếp liên văn hóa (Nhật), xem và tải tại đây
 • Thực tập (Nhật), xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn 2A, xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn 2B, xem và tải tại đây
 • Phiên dịch (Hàn) – 1, xem và tải tại đây
 • Phiên dịch (Hàn) – 2, xem và tải tại đây
 • Biên dịch (Hàn) – 1, xem và tải tại đây
 • Biên dịch (Hàn) – 2, xem và tải tại đây
 • Lý thuyết dịch (Hàn) – 1, xem và tải tại đây
 • Lý thuyết dịch (Hàn) – 2, xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ học tiếng Hàn 1, xem và tải tại đây
 • Giao tiếp liên văn hóa (Hàn), xem và tải tại đây
 • Kỹ năng Biên phiên dịch (Hàn), xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn kinh tế – thương mại, xem và tải tại đây
 • Văn học Hàn Quốc 1, xem và tải tại đây
 • Đất nước học Hàn Quốc 2, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 2A – 1, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 2A – 2, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 2A – 4, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 2B – 1, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 2B – 2, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 2B – 4, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 4A – 3, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 4B – 3, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 3C 4C – 2, xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ học Tiếng Anh 1 – 1, xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ học Tiếng Anh 1 – 2, xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ học Tiếng Anh 2, xem và tải tại đây
 • Lý thuyết dịch (Anh) – 1, xem và tải tại đây
 • Lý thuyết dịch (Anh) – 2, xem và tải tại đây
 • Biên dịch (Anh) – 1, xem và tải tại đây
 • Biên dịch (Anh) – 2, xem và tải tại đây
 • Phiên dịch (Anh) – 1, xem và tải tại đây
 • Phiên dịch (Anh) – 2, xem và tải tại đây
 • Biên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Phiên dịch nâng cao (Anh) – 1, xem và tải tại đây
 • Phiên dịch nâng cao (Anh) – 2, xem và tải tại đây
 • Các kỹ năng nghiệp vụ biên phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Phân tích diễn ngôn, xem và tải tại đây
 • Giao tiếp liên văn hóa (Anh) – 1, xem và tải tại đây
 • Giao tiếp liên văn hóa (Anh) – 2, xem và tải tại đây
 • Văn học và giao tiếp, xem và tải tại đây
 • Đất nước học Anh Mỹ – 1, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh kinh tế – 1, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh kinh tế – 2, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh tài chính – ngân hàng – 1, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh tài chính – ngân hàng – 2, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh du lịch – 1, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh du lịch – 2, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh – 1, xem và tải tại đây
 • Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Ngữ dụng học Tiếng Anh, xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ và truyền thông, xem và tải tại đây
 • Báo chí trực tuyến, xem và tải tại đây
 • Toán cao cấp – 1, xem và tải tại đây
 • Toán cao cấp – 2, xem và tải tại đây