Thông báo các mốc thời gian làm khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa QH.2018.F.1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội