Thông báo hướng dẫn triển khai thực hiện các phụ lục Khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa QH2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội