Các phụ lục hướng dẫn triển khai làm khóa luận tốt nghiệp (áp dụng từ khóa QH.2018.F1) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội