Tọa đàm 01: Những nguyên tắc chung khi làm Khóa luận tốt nghiệp – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội