Thông báo nộp chứng chỉ công nhận điểm học phần Công nghệ thông tin và truyền thông HK1 2021-2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội