Thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên QH.2018.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội