Thông báo nộp khóa luận tốt nghiệp tháng 6 năm 2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội