Thông báo thu học phí HK1 năm học 2021-2022 dành cho sinh viên CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội