Tọa đàm 03: Khóa luận tốt nghiệp theo hướng thực hành khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội