Thông báo kiểm tra kết quả học tập HK2 2022-2023 đối với sinh viên khóa QH.2020.F1, QH.2021.F1, QH.2022.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội