Thông báo về việc kiểm tra điểm tích lũy đến hết HK2 năm học 2017 – 2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc kiểm tra điểm tích lũy đến hết HK2 năm học 2017 – 2018

Phòng Đào tạo kính gửi Thông báo số 713/TB-ĐHNN ngày 26/7/2018 về việc kiểm tra kết quả học tập tích lũy đến hết HK2 (2017-2018).