Thông báo kiểm tra kết quả điểm học kỳ 1 năm học 2022-2023 khóa QH2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội