Quyết định miễn học, ghi điểm học phần và công nhận CĐR ngoại ngữ chuyên dành cho SV CTĐT thứ 2 (đợt tháng 10/2023) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội