Thông báo kiểm tra kết quả học tập HK1 năm học 2020-2021 (dành cho SV QH2020) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo kiểm tra kết quả học tập HK1 năm học 2020-2021 (dành cho SV QH2020)

Phòng Đào tạo thông báo về việc rà soát tín chỉ tích lũy trong học kỳ 1 (2020-2021).
– Thời gian nộp đơn sửa điểm: tại VP các khoa đào tạo từ 04/5/2021 đến 06/5/2021.
– Đợt rà soát tín chỉ lần này chỉ áp dụng cho khóa QH2020.