Thông báo về lịch thi kỳ thi phụ HK2 (2017-2018) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về lịch thi kỳ thi phụ HK2 (2017-2018)

Phòng Đào tạo kính gửi các đơn vị đào tạo, Các bộ môn trực thuộc, Phòng Quản trị, Phòng TT&PL Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 năm học 2017-2018.