Thông báo số 149/TB-ĐHNN về việc kiểm tra kết quả học tập HK1 năm học 2023-2024 dành cho sinh viên ĐHCQ – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội