TB 633 (24/6/2020) vv kiểm tra kết quả học tập HK2 2019-2020 cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội