TB 569 (12/6/2020) về việc đăng ký học các học phần chung HK1 năm học 2020-2021 cho SV QH2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội