[CHÍNH THỨC] Thời khóa biểu và thông báo đăng ký lớp học phần HK2 21-22 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội