Thông báo tổ chức lớp Giáo dục thể chất tự nguyện HK2 2021-2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội