Thông báo kiểm tra kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội