Kết quả thi sát hạch tiếng Anh ngày 11/10/2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả thi sát hạch tiếng Anh ngày 11/10/2020

Yêu cầu: Sinh viên xem điểm và đăng kí đúng vào học phần mình được yêu cầu học.

*Học phần Ngoại ngữ thuộc CTĐT: Bắt buộc học, có tích lũy tín chỉ, không tính GPA, có import điểm trên portal

*Học phần ngoại ngữ không thuộc CTĐT: (Trừ TA bổ trợ) Không bắt buộc học, khong tính GPA, không import điểm trên portal

  1. Sinh viên đăng kí học Tiếng Anh Bổ trợ 1: (Dành cho sinh viên thuộc CTĐT CLC TT23)

Đây là học phần không trong chương trình đào tạo (không tính GPA, không tính tín chỉ tích lũy, không import lên Portal). Học 01 học kì. Kết thúc học phần, sinh viên có kết quả “Đạt” đăng kí học tiếp học phần CLC1 => CLC2 => thi CĐR.

2. Sinh viên đăng kí học Tiếng Anh CLC1 (Dành cho sinh viên thuộc CTĐT CLC TT23)

Đây là học phần nằm trong CTĐT. 5 tín chỉ, học 01 học kì. Kết thúc học phần, sinh viên có kết quả “Đạt” đăng kí học tiếp học phần CLC2  => thi CĐR.

3. Sinh viên đăng kí học Tiếng Anh CLC2 (Dành cho sinh viên thuộc CTĐT CLC TT23)

Đây là học phần nằm trong CTĐT. 5 tín chỉ, học 01 học kì. Kết thúc học phần => thi CĐR.

4. Sinh viên đăng kí học Tiếng Anh B1 (Dành cho sinh viên CTĐT Chuẩn)

Đây là học phần nằm trong CTĐT. 5 tín chỉ, học trong 02 học kì. Kết thúc học phần ở học kì 2, sinh viên thi CĐR.