Quyết định công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên đợt tháng 7 năm 2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội