Thông báo sửa điểm HK2 năm học 2019-2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội