TB 1459 (05.11.2019) vv đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học ngoài CTĐT HK2 năm học 2019 – 2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 1459 (05.11.2019) vv đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học ngoài CTĐT HK2 năm học 2019 – 2020