Thông báo về việc học các học phần trực tuyến học kỳ 2 (2019-2020) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc học các học phần trực tuyến học kỳ 2 (2019-2020)

  • TB 1460 (05.11.2019) về việc đào tạo trực tuyến học phần Công nghệ thông tin và truyền thông HK2 năm học 2019 – 2020:

  • TB 1461 (05.11.2019) về việc đào tạo trực tuyến học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam HK2 năm học 2019 – 2020:

  • TB 1462 (05.11.2019) về việc đào tạo trực tuyến học phần Quản lý HCNN&QLGDĐT HK2 năm học 2019 – 2020: