TB 1610 (10.12.2019) vv hủy lớp, mở bổ sung lớp học phần HK2 (2019-2020) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội