Thông báo về việc hủy các lớp học phần môn chung học kỳ II, năm học 2017-2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc hủy các lớp học phần môn chung học kỳ II, năm học 2017-2018

– Thông báo về việc hủy các lớp học phần môn chung học kỳ II, năm học 2017-2018, xem thông báo chi tiết tại đây.

– Thời khóa biểu học phần môn chung (có thông tin các lớp hủy), xem thời khóa biểu chi tiết tại đây.