Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2017-2018 (có danh sách kèm theo) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2017-2018 (có danh sách kèm theo)

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2017-2018 (có danh sách kèm theo):

– Xem thông báo chi tiết tại đây.

– Xem danh sách chi tiết tại đây.