Các biểu mẫu (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Các biểu mẫu (dành cho SV CTĐT thứ 2)

STT Nội dung Link
1 Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên Điền tại đây
2 Đơn xin chuyển lớp môn học  Tải về
3 Đơn đăng ký học lại, học cải thiện điểm Tải về
4 Đơn đăng ký lớp môn học bổ sung Tải về
5 Đơn xin hoãn thi kỳ thi chính Tải về
6 Đơn xin học cùng chính quy Tải về
7 Đơn xin hủy lớp môn học Tải về
8 Đơn xin nghỉ học có thời hạn (bảo lưu) Điền tại đây
9 Đơn xin thi bổ sung Tải về
10 Đơn xin thôi học Điền tại đây
11 Đơn xin tiếp tục học (sau bảo lưu) Điền tại đây
12 Đơn xin xác nhận điểm Tải về
13 Đơn xin xét tốt nghiệp Tải về
14 Đơn đăng ký xét tuyển Tải về
15 Mẫu thông tin SV ngành 1 – ĐHCN Tải về
16 Mẫu thông tin SV ngành 1 – ĐHGD Tải về
17 Mẫu thông tin SV ngành 1 – ĐHKHTN Tải về
18 Mẫu thông tin SV ngành 1 – ĐHKHXHNV Tải về
19 Mẫu thông tin SV ngành 1 – ĐHKT Tải về
20 Mẫu thông tin SV ngành 1 – ĐHNN Tải về
21 Mẫu thông tin SV ngành 1 – Khoa Luật Tải về
22 Mẫu thông tin SV ngành 1 – Khoa Quốc tế Tải về
23 Giấy xác nhận sinh viên Điền tại đây
24 Đơn xác nhận trình độ ngoại ngữ Tải về
25 Giấy giới thiệu sinh viên (liên hệ để thực tập) Điền tại đây