Các biểu mẫu (dành cho SV ĐHCQ) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Các biểu mẫu (dành cho SV ĐHCQ)

STT Nội dung Download
1 Phiếu đăng kí học lại, cải thiện điểm, ngoài CTĐT, tự chọn tự do Download
2 Đơn xin hoãn kì thi chính Download
3 Đơn xin sửa điểm môn học, chứng chỉ Download
4 Đơn đăng ký học cùng bằng kép Download
5 Đơn đăng ký học GDTC tự nguyện Download
6 Đơn xin chuyển điểm Download
7 Đơn đăng ký cấp bảng điểm Download
8 Đơn xác nhận trình độ Ngoại ngữ 2 cho SV các trường trong ĐHQGHN Download
9 Đơn xin phủ điểm Ngoại ngữ 2 (dành cho chứng chỉ VSTEP) Download
10 Đơn xin phủ điểm Ngoại ngữ 2 (ĐGNLNN khác tiếng Anh) Download
11 Đơn xin xác nhận trình độ Ngoại ngữ (dành cho các chứng chỉ quốc tế) Download
12 Đơn xét miễn học, miễn thi Ngoại ngữ chuyên (áp dụng từ QH2019) Download
13 Đơn xin xem lại bài thi cuối kỳ Download
14 Đơn xin miễn học GDTC & GDQP-AN Download
15 Đơn xin xét tốt nghiệp sớm Download
16 Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp Download
17 Đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung Download