Danh mục văn bản đào tạo – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh mục văn bản đào tạo

Số văn bản Nội dung Cơ quan ban hành Năm ban hành Chi tiết
70/2014/QĐ-TTg  Điều lệ trường đại học  Thủ tướng chính phủ 2014 Xem
3079/QĐ-ĐHQGHN Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHNQuy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN ĐHQGHN 2010 Xem
685/QĐ-ĐHQGHN  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số dung của quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN theo quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc ĐHQGHN ĐHQGHN 2013 Xem
5115/QĐ-ĐHQGHN Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của ĐHQGHN  ĐHQGHN 2014 Xem
665/QĐ-ĐHQGHN  Quy định về việc đào tạo cử nhân tài năng, chất lượng cao ở ĐHQGHN ĐHQGHN 2006 Xem
1548 /QĐ-ĐT  Quyết định sửa đổi Quy định về đào tạo cử nhân tài năng, chất lượng cao ở ĐHQGHN  ĐHQGHN 2009 Xem 
3599/QĐ-ĐHQGHN  Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế  ĐHQGHN 2011 Xem
4051/QĐ-ĐHQGHN  Quyết định sửa đổi Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế  ĐHQGHN 2013 Xem
996 /QĐ-ĐHQGHN  Cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học tại ĐHQGHN  ĐHQGHN 2016 Xem
07/2015/TT-BGDĐT  Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp  Bộ GD&ĐT 2015 Xem 
47/2014/TT-BGDĐT  Quy định chế độ làm vic đối vi ging viên  Bộ GD&ĐT 2014 Xem
1923/HD-ĐHQGHN Hướng dẫn công tác định biên nhân lực của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học ban hành theo Hướng dẫn số 1923/HD-ĐHQGHN ngày 28/06/2010 của ĐHQGHN  ĐHQGHN 2010 Xem
1809/ĐHQGHN-TCCB Văn bản về thực hiện chế độ làm việc đối với giảng viên số 1809/ĐHQGHN-TCCB ngày 30/05/2013 của ĐHQGHN ĐHQGHN Xem
1809/ĐHQGHN-TCCB   Văn bản về thực hiện chế độ làm việc đối với giảng viên số 1809/ĐHQGHN-TCCB ngày 30/05/2013 của ĐHQGHN  ĐHQGHN Xem
07/2015/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Bộ GD&ĐT 2015 Xem
22/2017/TT-BGDĐT Ban hành Qui định, điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học Bộ GD&ĐT 2017 Xem