TB 1549 (25.11.2019) về việc tổ chức kỳ thi các học phần trên máy tính HK1 năm học 2019-2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội