Danh sách phòng thi các môn chung HK2 năm học 2021-2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi các môn chung HK2 năm học 2021-2022

Các môn thi khác sẽ được cập nhật tại đây ngay khi có thông tin tiếp theo.

  • Môn Thống kê cho KHXH, xem và tải tại đây
  • Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, xem và tải tại đây
  • Môn Đường lối CM của ĐCSVN, xem và tải tại đây
  • Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, xem và tải tại đây
  • Môn Lịch sử Đảng, xem và tải tại đây
  • Môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin, xem và tải tại đây
  • Môn Triết học Mác-Lênin, xem và tải tại đây