Lịch thi cuối kỳ HK hè năm học 2019-2020 dành cho SV CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội