Danh sách phòng thi hết học phần HK1 2020-2021 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi hết học phần HK1 2020-2021 (dành cho SV CTĐT thứ 2)

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi hết học phần HK 1 năm học 2020 – 2021 (dành cho SV CTĐT thứ 2).

Lưu ý: SV mang theo thẻ sinh viên/CMND để vào phòng thi.

 • Môn Tiếng Anh 3C, xem và tải tại đây
 • Môn Phân tích đánh giá bản dịch (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch chuyên ngành (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Dịch văn bản tin tức báo chí (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học tiếng Hàn 2, xem và tải tại đây
 • Môn Hán tự tiếng Hàn, xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch chuyên ngành (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn hành chính – văn phòng, xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch chuyên ngành (Nhật), xem và tải tại đây
 • Môn Dịch phim Hàn Quốc, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Dịch nâng cao (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học tiếng Anh 1, xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học tiếng Anh 2, xem và tải tại đây
 • Môn Lý thuyết dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Đất nước học Anh Mỹ, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 4C, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 4A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 4B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 4A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 4B, xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 4A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 4C, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 1A 1B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 1A 1B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 1A 1B, xem và tải tại đây
 • Môn Các kỹ năng NVBPD (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Phân tích diễn ngôn, xem và tải tại đây