(CHÍNH THỨC) Thời khóa biểu HK2 2020-2021 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội