Thông báo lịch nộp Hồ sơ thực tập năm học 2020-2021 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội